អាដាម 100EC អុីវ៉ា 250SL

អាដាម 100EC អុីវ៉ា 250SL ជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅមានលក្ខណៈបែបជម្រើស ដោយប៉ះផ្ទាល់ ស្រូបឬជ្រាបចូលតាមស្លឹកស្មៅរហូតដល់ឫស និងចូលទៅបំផ្លាញកោសិកាលូតលាស់របស់ស្មៅ ហើយប្រសិទ្ធភាពថ្នាំអាចទប់ស្កាត់ស្មៅមិននឲ្យដុះលូតលាស់បានពេញ១រដូវ។ ប្រើកម្ចាត់ស្មៅក្រោយពេលដំណុះគ្រាប់ ឬក្រោយពេលដុះពន្លក ជាពិសេសពពួកស្មៅស្លឹកតូច ស្មៅស្លឹកធំ ដែលមានដុះក្នុងរងដំឡូងមី សណ្តែកសៀង។

សមាសធាតុសកម្ម – Quizalofop-p-ethyl 100g/L
– Fomesafen. 250g/L
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 2L

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំឡូងមី
សណ្តែកសៀង
សណ្តែកខៀវ

បាញ់នៅពេលដំឡូងមី
មានស្លឹក ៤-៥សន្លឹក

ស្មៅស្លឹកស្រួច ស្មៅស្លឹកធំ
និង កក់

ប្រើថ្នាំ   100mL+100mL
ក្នុងទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

ការណែនាំ: – បើមានស្មៅជាតិជ័រ និងស្លឹកធំច្រើន គួរប្រើលាយជាមួយ  អានកូកូ(2,4-D) ប៉ុន្តែហាមបាញ់ស្រោចពីលើស្លឹកដំឡូងមី