ជួបជាមួយក្រុមការងាររបស់ខេមហេរ៉ូ
ស្ស៊ី ប៉េងឈុន

SHI PENGCHUN

អគ្គនាយក
Director
អ៊ីមែល: pengchun@kamhero.com
លេខទូរស័ព្ទ: 097 26 20 621

ស្ស៊ី ប៉េងឈុន

SHI PENGCHUN

អគ្គនាយក
Director
អ៊ីមែល: pengchun@kamhero.com
លេខទូរស័ព្ទ: 097 26 20 621

ឡុង គឹមលាង

LONG KIMLEANG

អនុប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅ
Deputy General Manager
អ៊ីមែល: kimleang@kamhero.com
លេខទូរស័ព្ទ: 097 22 00 917 / 016 80 15 55 / 017 77 88 79

កង សុវត្ថា

KORNG SOVATHA

ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល
Product Development Manager
អ៊ីមែល: sovatha@kamhero.com
លេខទូរស័ព្ទ: 088 28 20 069 / 086 86 89 29

ទំនាក់ទំនងតាមសារអេឡិចត្រូនិច

សូមធ្វើការហៅទូរសព្ទ ឬ ផ្ញើរសារអេឡិចត្រូនិចមកកាន់ទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន។​ ក្រុមការងារនឹងធ្វើការទាក់ទងត្រលប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានសាររបស់លោកអ្នក។