ហេស្រូវ១

ហេស្រូវ១​ ជាថ្នាំមានលក្ខណះជំរើស ដោយប៉ះពាល់ផ្ទាល់ស្រូបឬជ្រាបចូលក្នុងគ្រាប់ស្មៅ។ ប្រើថ្នាំកំចាត់ស្មៅមុនដុះពន្លក(ស្មៅមិនទាន់ដុះ)ដូចជាស្មៅស្លឹកតូច-ស្រួច និង ស្លឹកធំ ស្លឹកមូល។

សមាសធាតុសកម្ម – Butachlor 600g/L
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 1លីត្រ, 500ម.ល

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ស្រូវ

ស្រូវអាយុ 2ថ្ងៃ ទៅ 4ថ្ងៃ

ឬស្មៅមិនទាន់ដុះពន្លក

ស្មៅស្លឹកស្រួច

ប្រើថ្នាំ 100mL/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

– ផ្អាកបាញ់មុនពេលប្រមូលផល 30ថ្ងៃ

ការណែនាំ: – ស្មៅត្រូវមានលក្ខណៈស្មើល្អ ហើយសើម

– ហេស្រូវ១ អាចឃុំបានតែស្មៅស្លឹកស្រួច បើមានកក់ និងស្មៅស្លឹកធំច្រើន ត្រូវលាយជាមួយថ្នាំហេស្រូវ២ 400WP