អានកូកូ 720SL

អានកូកូ ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់កក់និងស្មៅស្លឹកធំដែលមានសារធាតុ 2,4-D ដែលអាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំស្មៅដទៃទៀតដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។

សមាសធាតុសកម្ម – 2,4-Dimethylammonium 720g/l
ការវេចខ្ចប់ – ដបជ័រប្លាស្ទិច HDPE
ចំណុះ – 450mL

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

 ស្រូវ
ចំការ
និងទីវាល

បាញ់នៅពេលស្មៅមានស្លឹក ២-៤សន្លឹក

ស្មៅស្លឹកធំ និងកក់

ប្រើថ្នាំ  50mL-100mL/ទឹក 25L

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

ការណែនាំ: – ប្រើថ្នាំ 40-50mL លាយជាមួយថ្នាំស្មៅដទៃក្នុងដំណាំស្រូវ

– ប្រើលាយជាមួយថ្នាំប្រភេទ Glyphosate សម្រាប់សម្លាប់ពពួកស្មៅមានជាតិជ័រ កក់ និងកូនឈើ