ធីធីហ្វាយ 990SP

ធីធីហ្វាយ​ ថ្នាំមានលក្ខណះ ប៉ះផ្ទាល់ ស្រូបឬជ្រាបចូលតាមស្លឹក ដើមឬសនៃដំណាំ។ ធីធីហ្វាយ មានឥទិ្ធពលខ្លាំងក្នុងការដាស់ ឬជំរុញអោយដុះពន្លក ត្រួយថ្មី បញ្ចេញផ្កា ទងផ្កាវែងបានកាន់តែឆាប់។

សមាសធាតុសកម្ម – Thiourea 990g/kg
ការវេចខ្ចប់ – កញ្ចប់ប្លាស្ទិច
ចំណុះ – 1គីឡូក្រាម, 25គីឡូក្រាម

កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

ប្រភេទដំណាំ

ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់

គោលដៅ

កម្រិតប្រើប្រាស់

ដំណាំហូបផ្លែ

-ជម្រុះស្លឹក: ប្រើបន្ទាប់ពីដាក់ជីលើកដំបូង

-បញ្ចេញផ្កា: ប្រើនៅពេលស្លឹកថ្មីចាស់គ្រប់គ្រាន់ ឬប្តូរទៅជាពណ៍បៃតងចាស់

ជម្រុះស្លឹក និងបញ្ចេញពន្លកផ្កា

-បាញ់ជម្រុះស្លឹក: លាយថ្នាំ 3,5Kg-4Kg/ទឹក 1000លីត្រ

-បាញ់បញ្ចេញផ្កា: លាយថ្នាំ 1Kg-2Kg/ទឹក1000លីត្រ

ចំណាំ: ទុកអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង និងកន្លែងស្ងួតមិនត្រូវកំដៅថ្ងៃ

– ផ្អាកបាញ់មុនពេលប្រមូលផល 21ថ្ងៃ

ការណែនាំ: – បាញ់ជម្រុះស្លឹក: ជីគួរត្រូវបានដាក់មុនពេលបាញ់ជម្រុះស្លឹក ព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដដល់សុខភាពរបស់ដំណាំ

-បាញ់បញ្ចេញផ្កា: ត្រូវលាយជាមួយជីបំប៉ុនដែលមាន ភី(P)ខ្ពស់ និងថ្នាំជំរុញដើម្បីបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពថ្នាំ។