សួស្តី! តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកដោយរបៀបណា?

លោក/អ្នកអាចរកទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងបានតាមរយៈដែប៉ូមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ ។ ចំពោះលោក/អ្នកដែលមានបំណង ចង់លក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ក្រៅពីតំបន់ខាងក្រោមនេះ លោក/អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ តាមរយៈ
ទូរស័ព្ទៈ 011 718 875
អុីម៉ែល: info@bopha.com
ហ្វេសប៊ុកផេក: Kamhero Agriculture

ជាគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ អនុញ្ញាតជូនដេប៉ូលក់ (shop)តែមួយគត់ក្នុង១តំបន់ ។