លោក ធឿន​ សុធារ៉ា

ស្មៅជាកត្តាប៉ះពាល់មួយដល់ទិន្និផលស្រូវរបស់កសិករ។ សូមទស្សនាការណែនាំពីថ្នាំកំចាត់ស្មៅពីម្ចាស់ដេប៉ូថ្នាំកសិកម្ម ពីការពេញចិត្តរបស់កសិករក្នុងតំបន់គាត់ នៅឃុំកំពង់គោ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ ដែលបានធ្វើការប្រើប្រាស់ផលិផលថ្នាំកំចាត់ស្មៅ​ និងបានណែនាំផលិតផលនេះទៅកាន់អ្ន​កភូមិរបស់គាត់។