លោក ពេជ្រ សំអាន

ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ កសិករត្រូវមានបច្ចេកទេសពិសេសៗសម្រាប់កំចាត់ស្មៅ និងសត្វល្អិតចង្រៃ។ កសិករនៅខេត្តកំពង់ធំបានប្រើផលិតផលក្រុមហ៊ុនខេមហេរ៉ូ សម្រាប់ស្រូវប្រាំង មានដូចជា ស្រូវមាសខាធី វែលដាន់ និងស៊ីអែម