អ្នកស្រី ពៅ សំរុន
ហេរ៉ូ ជាថ្នាំកំចាត់ស្មៅមិនជំរើស មានលក្ខណ:ជ្រាបចូលជាប្រព័ន្ធដោយស្រូបចូលទៅតាមស្លឹកផ្លាស់ទីចូលទៅក្នុងដើមរហូតដល់ឬសស្មៅ។
ហេរ៉ូ ប្រើកំចាត់ស្មៅក្រោយពេលដុះពន្លក និងស្មៅកំពុងលូតលាស់ដូចជា: ស្មៅស្បូវ ស្មៅកក់ ស្មៅស្លឹកធំ ស្មៅស្លឹកតូច និងស្មៅផ្សេងៗទៀតដែលដុះនៅលើដីវាលដុះក្នុងចំការដំណំាកៅស៊ូ…