ជីបំប៉ន ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំកំចាត់ជំងឺ ពិសេសម្រាប់ស្រូវប្រាំង

ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់សម្រាប់ដំណាំស្រូវ៖ 

១. ជីបំប៉នខេវ័ន ជួយអោយដំណាំបង្កើតប្រព័ន្ធឫស លូតលាស់ស្លឹក បែកខ្នែងឆាប់រហ័ស ជួួយបង្កើនផលិផល 

២. ថ្នាំកំចាត់ជំងឺរ៉ូយ៉ាល់៖ កំចាត់ជំងឺរលាកស្រទបស្លឹក បាក់កកួរ ស្ពៀតគ្រាប់ ជំងឺផ្សិតទឹកសន្សើម ផ្សិតស។

 ៣.ថ្នាំកំចាត់ជំងឺរ៉ូបីន៖ កំចាត់ជំងឺលឿងស្លឹក ជំងឺប្លាស់ អុចត្នោត រលាកស្រទបស្លឹក រលួយគល់ ស្កកគ្រាប់។ 

៤. ថ្នាំកំចាត់ជំងឺជូកាស៊ូ៖ កំចាត់ជំងឺស្លឹកលឿង ឆ្នូតស្លឹក ស្លឹកប្រាក់(បួស) ស្រពោនស្លឹក ស្កកគ្រាប់។ 

៥. ថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតស្រូវមាសខាធី៖ ទ្រីប ដង្កូវ មមាចត្នោត ស្រឹង ចៃស្អិត មមាចផ្កាស្វាយ។ 

សូមធ្វើការទាក់ទង់ក្រុមខេមហេរ៉ូសម្រាប់បច្ចេកទេសតាមដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់ដំណាំស្រូវរបស់លោកអ្នក ដើម្បីអោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។