លក្ខណពិសេសរបស់ ហេរ៉ូ 480SL

លក្ខណពិសេសរបស់ ហេរ៉ូ480sl គឺជាប់ស្អិតនៅនឹងស្លឹករុក្ខជាតិ ដែលអាចធននឹងទឹកភ្លៀង ហើយមានលទ្ធភាពជ្រាប់ទៅក្នុងស្លឹកនឹងដើមឆាប់រហ័យ ធានាស្មៅនឹងវិនាសក្នុងពេលខ្លី។