តើកសិករមានបញ្ហាមមាចបំផ្លាញមែនទេ ស្រូវមាសខាធីអាចជួយបាន!

តើកសិករមានបញ្ហាមមាចបំផ្លាញមែនទេ ស្រូវមាសខាធីអាចជួយបាន!

តើកសិករមានបញ្ហាមមាចបំផ្លាញមែនទេ ស្រូវមាសខាធីអាចជួយបាន!  ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ កសិករត្រូវមានបច្ចេកទេសពិសេសៗសម្រាប់កំចាត់ស្មៅ និងសត្វល្អិតចង្រៃ។ កសិករនៅខេត្តកំពង់ធំបានប្រើផលិតផលក្រុមហ៊ុនខេមហេរ៉ូ សម្រាប់ស្រូវប្រាំង មានដូចជា ស្រូវមាសខាធី វែលដាន់ និងស៊ីអែម។  

លក្ខណពិសេសរបស់ ហេរ៉ូ 480SL

លក្ខណពិសេសរបស់ ហេរ៉ូ 480SL

លក្ខណពិសេសរបស់ ហេរ៉ូ480sl គឺជាប់ស្អិតនៅនឹងស្លឹករុក្ខជាតិ ដែលអាចធននឹងទឹកភ្លៀង ហើយមានលទ្ធភាពជ្រាប់ទៅក្នុងស្លឹកនឹងដើមឆាប់រហ័យ ធានាស្មៅនឹងវិនាសក្នុងពេលខ្លី។  

ជីបំប៉ន ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំកំចាត់ជំងឺ ពិសេសម្រាប់ស្រូវប្រាំង

ជីបំប៉ន ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំកំចាត់ជំងឺ ពិសេសម្រាប់ស្រូវប្រាំង

ជីបំប៉ន ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំកំចាត់ជំងឺ ពិសេសម្រាប់ស្រូវប្រាំង។ ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់សម្រាប់ដំណាំស្រូវ៖  ១. ជីបំប៉នខេវ័ន ជួយអោយដំណាំបង្កើតប្រព័ន្ធឫស លូតលាស់ស្លឹក បែកខ្នែងឆាប់រហ័ស ជួួយបង្កើនផលិផល  ២. ថ្នាំកំចាត់ជំងឺរ៉ូយ៉ាល់៖ កំចាត់ជំងឺរលាកស្រទបស្លឹក បាក់កកួរ